OBUKE

Moderni biznis nezamisliv je bez kontinualnog profesionalnog razvoja zaposlenih u formi obuka. Univerzitetsko obrazovanje je danas sve više potreban, ali ne i dovoljan, uslov za mnoge profesionalce.

Obuke predstavljaju izuzetno vremenski i finansijsku isplativu investiciju jer u kratkom vremenu, na interaktivan način, omogućavaju prenos, dopunu ili usavršavanje znanja, tehnika i alata.

Obuke omogućavaju zaposlenima i kompanijama da budu efektivniji i profitabilniji.

Obuke garantuju razvoj i ostajanje ispred konkurencije.

Obuke su način da zaposleni shvate da su bitni, da se u njih ulaže i da postanu motivisaniji.

Obuke podstiču kreativnost i inicijativu i daju uvide kako se rezultati mogu postići na dručiji, brži, bolji način.

Polazimo od toga da ne postoje dve iste kompanije i zato su primarni aspekt našeg poslovanja in-house, odnosno, kompanijski treninzi koji se u potpunosti “kroje” prema potrebama i zahtevima klijenata i u njima učestvuje isključivo personal jedne kompanije. Kao takvi, obezbeđuju zaista maksimalne rezultate, jer se sadržaj treninga, primeri iz prakse, kao i termin, mesto i način održavanja obuke, prilagođavaju klijentu.

Metodološki i konceptualno, naše obuke se dizajniraju, razvijaju i realizuju u skladu sa najvišim standardima i najnovijim saznanjima iz oblasti menadžmenta i profesionalne edukacije. Treninzi imaju dinamičnu interaktivnu strukturu sa naglaskom na praktičnom radu i uvežbavanju realnih situacija sa ciljem sticanja ili dodatnog usavršavanja znanja, veština i tehnika.

U sadržinskom smislu, obuke uključuju dinamične vežbe, rad na praktičnim primerima, diskusije, studije slučaja, simulacije, rad u malim grupama, prezentacije, upitnike… Na našem sajtu, na strani Top obuke, prikazan je sadržaj i namena samo nekoliko treninga za koje je dosadašnja višegodišnja praksa pokazala da su izuzetno traženi.Međutim, teme obuka su neiscrpne i obrađuju se u skladu s potrebama klijenta uz angažovanje različitih stručnjaka iz datih oblasti, koji svojim znanjem i iskustvom zaista mogu dati prave odgovore i ponuditi adekvatna rešenja.

Uostalom zar nije i slavni Mark Twain rekao:

TRENING JE SVE! Breskva je jednom bila gorki badem.

Karfiol nije ništa drugo do kupus sa univerzitetskom diplomom.